آزمایشگاه فیزیک تصویری pdf

 

برای آشنایی بیشر و کسب آمادگی لازم برای انجام صحیح آزمایش ها دستور کار تصویری وسایل هر آزمایش و نحوه کار با آنها تهیه شده است. به دانشجویان عزیز اکیداً سفارش می شود که قبل از حضور در کلاس توسط دستور کار تصویری با ابزار آزمایش آشنا شده و مراحل را یاد بگیرند تا آماده سر کلاس حاضر شده و آزمایش ها را سر وقت و بدون برخورد با مشکل جانبی انجام دهند.

  • فایل دستور کار تصویری به صورت PDF است و می توانید آنرا از جدول زیر دریافت کنید.

  •  ابتدا فایل را دانلود کرده و آن را با Acrobat Reader باز و سپس  Ctrl+L را فشار دهید.

 

شماره آزمایش

دستور کار تصویری(PDF)

آزمایش شماره 1 اندازه گیری طول، جرم و تقعر  (I)
آزمایش شماره 2

اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدس و اندازه گیری زمان عکس العمل شخص (II)

آزمایش شماره 3 اصطکاک
آزمایش شماره 4 سرعت، شتاب و قانون دوم نیوتن
آزمایش شماره 5 تعادل
آزمایش شماره 6 حرکت پرتابی
آزمایش شماره 7 آونگ کاتر
آزمایش شماره 8 برخورد
آزمایش شماره 9 حرکت دورانی
آزمایش شماره 10 حرکت هماهنگ ساده، سقوط آزاد و آونگ ساده
دستور کار کامل دستور کار کامل


سایت فیزیک دبیرستان

صفحه قبل 1 صفحه بعد