خرداد 1392  

                   فیزیک 1پسرانه سیدالشهدا                   فیزیک 2 پسرانه سیدالشهدا   

 

                                                         خرداد 1391

                فیزیک 1 دخترانه راه زینب                            فیزیک 2 پسرانه سیدالشهدا

                 فیزیک 1 راه دور                                        فیزیک 2 دخترانه راه زینب    

                                                                               فیزیک 2 راه دور      

                                                   شهریور 1391   

              فیزیک 1 دخترانه راه زینب                             فیزیک 2 پسرانه سیدالشهدا

 

                                               خردادوشهریور 1390                 

              فیزیک1 خرداد شهید بهشتی                       فیزیک 1شهریور بهشتی

              فیزیک2 خرداد شهید بهشتی                       فیزیک 2خرداد راه زینب

                                                        دی 1390 

         اول عمومی راه زینب           دوم ریاضی راه زینب             سوم ریاضی راه زینب        چهارم ریاضی راه زینب

                                                     دوم تجربی                            سوم تجربی                    چهارم تجربی       

        ادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

                          

        فیزیک2 دی ماه 1392               فیزیک2 خرداد93             فیزیک1 خرداد93

        صفحه1    صفحه2                     ص1    ص2                    ص1     ص2

                                                                                                           

                                                                                                                  

بقیه سوالات درج خواهد شد... 

با تشکر از خانم عزیزیسایت فیزیک دبیرستان

صفحه قبل 1 صفحه بعد