بودجه بندی فیزیک (1) پیشدانشگاهی ریاضی و فیزیک 

فیزیک(1)پیشدانشگاهی

نیم سالی

جبرانی

فصل اول

4.25

5.5

فصل دوم

4.25

5.5

فصل سوم

3.5

4.75

فصل چهارم

3

4.25

بودجه بندی فیزیک (2) پیشدانشگاهی ریاضی و فیزیک

فیزیک(2)پیشدانشگاهی

نیم سالی

جبرانی

فصل اول

                         2.5 

6

فصل دوم

                            5 .2   

3.5

فصل سوم

4.25

5.5

فصل چهارم

3.75

5

 

 ادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

صفحه قبل 1 صفحه بعد