89

 

88

 

87

 

86

 

85

 

84

 

83

 

         سر فصل مباحث

 

4

 

4

 

4

 

4

 

6

 

5

 

5

 

حرکت شناسی

 

6

 

4

 

4

 

4

 

3

 

6

 

4

 

دینامیک

 

3

 

2

 

3

 

2

 

2

 

3

 

3

 

حرکت نوسانی

 

2

 

3

 

2

 

2

 

2

 

1

 

2

 

 

موج های مکانیکی

 

2

 

5

 

2

 

5

 

4

 

2

 

2

 

صوت

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

1

 

2

 

 

موج های های الکترومغناطیس

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

فیزیک اتمی

 

2

 

1

 

2

 

1

 

2

 

2

 

2

 

فیزیک حالت جامد

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

4

 

نور شناخت

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

کار و انرژی

 

3

 

3

 

3

 

2

 

2

 

1

 

3

 

ویژگی  های ماده

                             سایت

صفحه قبل 1 صفحه بعد