26 تست برای مغناطیس

1-از سيم راستي جريان پيوسته 5آمپر ميگذرد اندازه شدت ميدان مغناطيسي در فاصله يك سانتي متري از سيم چند تسلاست؟

     1)10-6                   2)  10-4                        3) 10-5                        4)   10-3
2-ذره بارداري در حركت است و در اطراف خود ميدان الكتريكي و ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند اگر ذره كاملا متوقف شود

 

1)فقط ميدان مغناطيسي باقي مي ماند                                      2)فقط ميدان الكتريكي باقي مي ماند

 

3)هم ميدان الكتريكي و هم ميدان مغنا طيسي از بين ميرود        4)هم ميدان الكتريكي و هم ميدان مغناطيسي باقي مي ماند

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

از لینک زیر تست های طبقه بندی شده فیزیک  پیش دانشگاهی را می توانید دانلود کنیدسایت فیزیک دبیرستان

از لینک زیر تست های فیزیک۳  رامی توانید دانلود کنیدسایت فیزیک دبیرستان

صفحه قبل 1 صفحه بعد