26 تست برای مغناطیس

1-از سيم راستي جريان پيوسته 5آمپر ميگذرد اندازه شدت ميدان مغناطيسي در فاصله يك سانتي متري از سيم چند تسلاست؟

     1)10-6                   2)  10-4                        3) 10-5                        4)   10-3
2-ذره بارداري در حركت است و در اطراف خود ميدان الكتريكي و ميدان مغناطيسي ايجاد مي كند اگر ذره كاملا متوقف شود

 

1)فقط ميدان مغناطيسي باقي مي ماند                                      2)فقط ميدان الكتريكي باقي مي ماند

 

3)هم ميدان الكتريكي و هم ميدان مغنا طيسي از بين ميرود        4)هم ميدان الكتريكي و هم ميدان مغناطيسي باقي مي ماند

بقیه در ادامه مطلبادامه مطلب...
سایت فیزیک دبیرستان

از لینک زیر تست های فیزیک۳  رامی توانید دانلود کنیدسایت فیزیک دبیرستان

صفحه قبل 1 صفحه بعد