بودجه بندی دروس فیزیک دبیرستان

بودجه بندی فیزیک (1) پیشدانشگاهی تجربی

فیزیک(1)پیشدانشگاهی

نیم سالی

جبرانی

فصل اول

3075

5

فصل دوم

4.25

5.75

فصل سوم

3.25

4.25

فصل چهارم

3.75

5

 

 

بودجه بندی فیزیک (2) پیشدانشگاهی تجربی

فیزیک(1)پیشدانشگاهی

نیم سالی

جبرانی

فصل اول

5

6.5

فصل دوم

2.25

3.5

فصل سوم

4.75

5.75

فصل چهارم

3

4.25

 

 

بودجه بندی فیزیک3 ریاضی

بارم فیزیک (2)

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

فصل اول

10

4.5

4.5

3.5

4.5

3

فصل دوم

10

فصل سوم

0

فصل چهارم

0

فصل پنجم

0

بودجه بندی فیزیک(3) رشته علوم تجربی

بارم فیزیک (2)

نوبت اول

نوبت دوم و شهریور

فصل اول

11

5/5

5/4

6

4

فصل دوم

9

فصل سوم

0

فصل چهارم

0

 

 

بارم بندی فیزیک (2)

بارم فیزیک (2)

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

فصل اول

5

1.25

2.5

فصل دوم

7.5

1.25

3.75

فصل سوم

7.5

2

3.75

فصل چهارم

0

4

2.75

فصل پنجم

0

5

3.25

فصل ششم

0

6

4

 

 

بودجه بندی فیزیک (1)

 

بارم فیزیک (2)

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

فصل اول

5

1.25

2.5

فصل دوم

7.5

GetBC(3);