آزمایشهای فیزیک 4

                         حرکت پرتابی

                           پدیده تشدید

                         موج در طناب

                      طیف جسم سیاه

 
سایت فیزیک دبیرستان