آزمایشهای فیزیک 3

                          قانون اهم

 

                   مقاومت درون سیم

                

                        قانون فارادی
سایت فیزیک دبیرستان