چند تست برای مغناطیس

3-طول سيم پيچ Aدو برابر سيم پيچ Bوتعداد حلقه هاي آن نصف تعداد حلقه هاي Bميباشد اگر شدت جرياني كه از اين دو سيم پيچ مي گذرد برابر باشند و شدت ميدان مغناطيسي حاصل از اين دو جريان درون سيم پيچ ها را به ترتيب  BB,BA  نمايش دهيم نسب  BA/BB  چقدر است؟             

      1)  4                           2)  2                                 3)  5/0                              4)   25/0  

4-الكنروني با سرعت 107  متر بر ثانيه وارد ميدان مغناطيسي  يكنواختي به شدت 10-3  تسلا مي شود در صورتي كه راستاي حركت الكنرون با راستاي ميدان زاويه 30 درجه  بسازد وبار الكنريكي الكترون 1/6*10-19    كولن باشدنيروي وارد بر آن چند نيوتن خواهد بود؟    

  1)1/6*10-15                     2)  1/6*10-16                     3)  8*10-15                       4)  8*10-16

5-الكتروني با سرعت vبطور عمود بر خطوط نيرو  وارد ميدان مغناطيسي يكنواخت شود در اثر نيروي الكترو مغناطيسي وارد بر الكترون سرعت آن…………

 1)زياد ميشود          2)كمتر ميشود                 3)تغيير نمي كند                    4)ممكن است كم يا زياد شود                   

6-خاصيت مغناطيس القايي در آهن و فولاد به ترتيب از راست به چپ كدام است؟

1)دائمي  موقت            2)موقتي   دائمي          3)موقتي   موقتي       4)دائمي   دائمي       

7-شدت ميدان مغناطيسي در مركز يك مدار دايره شكل بقطر4 سانتي متر كه از آن جرياني به شدت 4آمپر ميگذرد چند تسلا است؟

 1)4p*10-5                                2) 2p*10-5                     3) 4*10-5                         4)  2*10-5 

8-كدام يك از وسايل زير وقتي از آن جريان پيوسته عبور مي كند مي تواند ميدان مغناطيسي يكنواخت ايجاد كند ؟

1)سيم پيچ (سيم لوله)طويل در اطراف خود                                                 2)سيم لوله طويل درون خود    

3)سيم لوله كوتاه در درون خود                                                                    4)سيم راست طويل در اطراف خود    

9-بر كدام يك از نامبرده هاي زير ميدان مغناطيسي بي اثر است؟

1)بار الكتريكي متحرك               2)بار الكتريكي ساكن         3)آهن رباي دائمي متحرك              4)آهن رباي دائمي ساكن 

10-سيمي در راستاي شمال وجنوب كشيده شده است و جرياني از سوي شمال به جنوب از آن مي گذرد ميدان مغناطيسي حاصل از جريان در يك نقطه بالاي اين سيم در كدام جهت است؟

1)جنوب                         2)شمال                                  3)مشرق                  4)مغرب                                  

11-سيم مستقيمي به طول 10 سانتيمتر  در ميدان مغناطيسي يكنواختي به شدت 01/0 تسلا در امتدادي كه با خطوط ميدان زاويه 30 ميسازد قرار دارد اگر از اين سيم جريان 4/0آمپر عبور كند نيروي وارد بر آن از طرف ميدان مغناطيسي چند نيوتن خواهد بود؟

1)  2*10-4                           2)   02/0                         3)                              4)     

12-از سيم راستي جريان پيوسته 5 آمپري مي گذرد اندازه شدت ميدان مغناطيسي در فاصله يك سانتيمتري از سيم چند تسلا است؟           1)10-6                      2)  10-5                            3)  10-4                                 4) 10-3

 

13-يك ميله آهن ربا را از وسط نصف مي كنيم هر نيمه آن چگونه است؟                                      

1)آهنربايي كه دو قطب هم نام دارد                    2)آهن ربايي كه فقط يك قطب دارد  

 3)خاصيت آهن ربايي ندارد                                                4)يك آهن رباي كامل

14-سيمي در امتداد قائم آويخته شده است و از آن جرياني از پايين بطرف بالا عبور مي دهيم نيروي وارد از طرف ميدان مغناطيسي زمين بر اين سيم به كدام جهت است؟                 

      1)جنوب                  2)شمال              3)مشرق              4)مغرب        

15-يك آهن و يك آهن ربا كه از نظر ظاهر كاملا مشابهند در اختيار داريم تنها با ملاحظه نيروي اين دو بر يكديگر كدام گزينه درباره تشخيص آهن از آهن ربا و تشخيص قطب هاي آهن ربا درست است؟

1)آهن ربا مشخص شده ولي قطب ها مشخص نميشود         2)آهن رباو قطبهايش مشخص شود  

3)نه آهن ربا و نه قطب مشخص نمي شود                            4)اظهار نظر قطعي ميسر نيست                  

16-در نقطه اي به فاصله dاز يك سيم راست بلند كه جريان الكتريكي از آن ميگذرد ميدان مغناطيسي Bاست اگر فاصله سيم از آن نقطه دو برابر شود ميدان در آن نقطه چند برابر ميشود؟

1)   5/0                         2)  25/0                          3)2                                      4)4                              

17-فرض كنيد در فضايي ميداني مغناطيسي از غرب به سمت شرق ممتد باشد اگر يك بار الكتريكي مثبت در خلاف جهت ميدان مغناطيسي در اين فضا حركت كند نيروي وارد بر بار چگونه  است؟

1)رو به جنوب اثر مي كند           2)رو به شمال اثر ميكند           3)صفر است          4)نيرو در جهت ميدان بر ذره اثر مي كند

18-فرض كنيد يك ميدان مغناطيسي عمود بر صفحه كاغذ و رو به داخل داشته باشيم هرگاه بر ذره اي كه با سرعت در جهت مثبت محور xحركت ميكند نيرويي در جهت منفي محور yها اثر كند اين ذره چه ميتواند باشد؟                

1)آلفا         2)الكترون        3)پروتون      4)نوترون                                                

19-جريان تقريبا چند آمپري از سيم لوله اي كه در هر سانتي متر طولش 12 حلقه دارد عبور كند تا ميدان مغناطيسي داخل آن

  3*10-3    تسلا شود؟                    

   1)4/0                       2)2/0                      3)2                   4)4              

20-اگر يك دسته الكترون در راستاي افقي به طرف شما بيايد و ضمن عبور از يك ميدان مغناطيسي به طرف چپ منحرف شود جهت ميدان مغناطيسي چگونه است؟                 1)بالا به پايين       2)پايين به بالا        3)چپ به راست       4)راست به چپ                   

21-يك عقربه مغناطيسي كه بتواند آزادانه حركت كند در يك ميدان مغناطيسي چگونه قرار ميگيرد؟                      

1)زاويه عقربه با ميدان به اندازه زاويه ميل است                   2)زاويه عقربه با ميدان به اندازه زاويه انحراف است

3)مماس بر خطوط ميدان و جهت ميدان از Nبه 4             4)مماس بر خطوط ميدان و جهت ميدان و جهت ميدان از SبهN

22-نيروي وارده از طرف ميدان مغناطيسي بر يك الكترون متحرك چگونه است؟                                                  

1)در جهت ميدان و عمود بر مسير                        2)در راستاي ميدان      

3)عمود بر ميدان عمود بر مسير                            4)عمود بر ميدان ودر جهت حركت

23-ميدان مغناطيسي در مركز حلقه اي به شعاع 30 سانتي متر كه از آن جريان 5 آمپر مي گذرد تقريبا چند تسلا است؟

  1)10-5                        2)  10-7                          3)  2*10-5                          4)    3*10-7 

24-از دو سيم راست و موازي A,Bبه ترتيب جريان هاي 2و3 آمپر در يك جهت مي گذرد در كدام نقطه برآيند ميدان هاي مغناطيسي حاصل از دو سيم صفر است؟

1)بين دو سيم نزديك به سيم A                                  2)بين دو سيم نزديك سيم B         

3)خارج از فاصله دو سيم نزديك سيم A                    4)خارج از فاصله دو سيم نزديك سيم B                

 

25-نوك سوزن فولادي را از رو به رو به قطب Nيك آهن رباي تيغه اي نزديك مي كنيم سوزن چگونه آهنربا ميشود؟     

1)نوك سوزن Nو ته آنSميشود                   2)نوك سوزنSوته آنNميشود  

  3)فقط نوك سوزن Sميشود                        4)فقط نوك سوزن Nميشود

26-كدام گزينه در مورد خواص مغناطيسي آهن و فولاد  نادرست است؟

1)شدت خاصيت مغناطيسي القايي در آهن بيشتر از فولاد است 2)شدت خاصيت مغناطيسي القايي در فولاد بيشتر از آهن است
سایت فیزیک دبیرستان