جزوات آموزشی فیزیک4

                                                                                                                             

           سینماتیک                                دینامیک                                     حرکت دایره ای  

                                                             

        

      حرکت دایره ای

      

سایت فیزیک دبیرستان