چرا رنگ آسمان در طول روز آبي و در طلوع و غروب خورشيد قرمز است؟

چرا رنگ آسمان در طول روز آبي و در طلوع و غروب خورشيد قرمز است؟
نور سفيدي که ما مي بينيم فقط بخش کوچکي از دسته پخش کننده تشعشع خورشيد يعني طيف الکترومغناطيسي ،شامل انرژي نوراني قابل رويتي است که به صورت موج سفر مي کند.
 

با استفاده از يک منشور نور قابل رويت مي تواند به رنگين کماني از شش رنگ تجزيه شود.

نور خورشيد از همه رنگ هاي رنگين کمان يعني قرمز ،نارنجي،زرد،سبز ،ابي و بنفش تشکيل شده است.مولکول هاي موجود در جو،با نور خورشبد پيش از اينکه به چشم ما برسد واکنش انجام مي دهندو iهفت رنگ را به وجود مي اورند.

اين هفت رنگ عبارتند از :قرمز،نارنجي،زرد،سبز،ابي،نيلي و بنفش.هر رنگ در طيف قابل مشاهده ،طول موج و فرکانس خودش را دارد.قرمز طولاني ترين طول موج و پايين ترين فرکانس را دارد و بنفش کوتاهترين طول موج و بالاترين فرکانس را دارد.
هنگامي که نور وارد جو مي شود،معمولا به خاطر وجود مولکول هاي هوا و افشانه ها و ذرات ريز گرد و غبار و بخار اب در همه جهات پخش مي شود.آنهايي که طول موج کوتاهتري دارند،بيشتر پراکنده و پخش و پلا مي شوند.براي همين نور آبي که طول موج کوتاهتري دارد ده برابر بيشتر از نور قرمز پراکنده مي شود.اگرچه رنگ بنفش نسبت به رنگ آبي طول موج کوتاهتري دارد،اما چون چشمان ما نسبت به رنگ بنفش تحريک پذير و حساس نيست ،آسمان به نظرمان آبي مي رسد.موقعي که در نهايت نور به چشمان ما مي رسد نور آبي در سراسرآسمان پخش شده است و به همين دليل آسمان به نظرآبي مي رسد.

چرا رنگ خورشيد هنگام طلوع و غروب قرمز مي شود؟
در ابتداي صبح يا اخر بعداز ظهر نور بايد در يک فاصله بيشتر و از ميان بخش ضخيم تر جو عبور کند.هنگامي که خورشيد در افق پايين تر مي آيد،يعني نزديک به طلوع و غروب خورشيد جو ضخيم تر است(ذرات بيشتري دارد).و رنگ هايي با طول موج بلندتر دوربردترند.در نتيجه غروب و طلوع خورشيد کاملا قرمز به نظر مي آيد.وقتي به خاطر آتش هاي جنگل،انفجارها ي آتشفشاني توفان هاي بياباني يا آلودگي هاي ديگر ذرات جو افزايش مي يابند غروب وطلوع خورشيد حتي قرمز درخشان تري از حد معمولي پيدا مي کند.
بعضي وقت ها آسمان کاملا همان زمينه آبي را ندارد.در زمان هايي نزديک به افق آبي روشن تري دارد و تقريبا سفيد است.انعکاس نور از زمين بخشي از دلايلي است که اين اتفاق رخ مي دهد.مو قع که شما نزديک قله کوه هستيد آسمان رنگ کدرتر و تاريک تري دارد.وقتي فضا نوردان و فضا پيمايشان به آسمان پرتاب مي شود از پنجره که به بيرون نگاه مي کنند آسمان راتاريک تر مي بينندسایت فیزیک دبیرستان